Politika varstva osebnih podatkov

V Radenski d.o.o. se zavedamo, da je v sodobni družbi pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic, zato ta politika varstva osebnih podatkov velja za obdelavo (uporabo) katerih koli osebnih podatkov, ki jo izvajamo ali se izvaja v našem imenu. Naše stranke so za nas dragocene. Ker razumemo njihovo skrb glede zasebnosti, z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze k zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi zaščitnimi ukrepi skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

 

O nas kot upravljavcu osebnih podatkov

Osebni podatki, ki nam jih posredujete, so obdelani v družbi Radenska, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač d.o.o., s sedežem v Boračevi 37, 9252 Radenci, matična št.: 5056152000, ID za DDV: SI81280483, telefonska številka: 02 520 20 20, e-naslov: info@radenska.si (v nadaljevanju: Radenska ali upravljavec).

Obdelava osebnih podatkov je nujno potrebna za našo dejavnost. Brez posredovanja osebnih podatkov in brez njihove obdelave vam ne bomo mogli zagotavljati naših storitev ali kakršnih koli drugih obveznosti, skleniti pogodbe z vami, izpolnjevati obveznosti in dolžnosti, ki izhajajo iz nje ipd.

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v mejah splošno veljavnih pravnih predpisov v Republiki Sloveniji in na ravni Evropske unije in si prav tako prizadevamo, da ne bi prišlo do neupravičenega ravnanja z njimi ali njihove zlorabe. Varovanje osebnih podatkov, varovanje zasebnosti in pravic vsakega posameznika je ena od osnovnih vrednot, ki jih zaposleni naše družbe dosledno upoštevajo.

Naši zaposleni se popolnoma zavedajo vrednosti in občutljivosti osebnih podatkov, s katerimi prihajajo v stik in ravnajo. V celoti se zavedamo obsega škode, ki bi jo povzročila izdaja, uničenje ali spreminjanje teh podatkov, ter kaj bi slednje pomenilo za vsakega posameznega lastnika teh podatkov, torej za vas.

Radenska in vsak zaposleni te družbe, ki se srečuje z vašimi osebnimi podatki, se osebno obvezujemo, da bomo varovali zaupnost, dostopnost in nepoškodovanost osebnih podatkov, s katerimi prihajamo v stik, ne glede na to, ali to določa pravni akt ali ne. Osebnih podatkov, s katerimi naši zaposleni prihajajo v stik oz. jih uporabljajo v določene namene, naši zaposleni ne bodo nikoli objavili, jih komur koli neupravičeno posredovali, spreminjali ali uničevali in jih bodo uporabljali le v okviru svojega dela. Da bi se naši zaposleni izognili neželenemu posredovanju, uničenju ali spreminjanju osebnih podatkov, s katerimi prihajajo v stik oz. ki jih uporabljajo pri svojem delu, jih redno izobražujemo in ustrezno usposabljamo.

 

Katere osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom obdelujemo vaše osebne podatke

Osebne podatke, ki nam jih posredujete in ki jih obdelujemo, uporabljamo za točno določene namene, kot so sklepanje pogodb in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, komuniciranje z vami glede zagotavljanja, izvajanje nagradnih iger, izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti, spodbujanje organizacije projektov v obliki donacije proizvoda, tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte,) ipd. Brez teh podatkov to ne bi bilo mogoče. Predvsem gre za naslednje osebne podatke:

 • Osnovni podatki za stik (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov)
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega proizvoda  (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu, naziv banke in bančni račun ipd.)
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev drugih pogodb (ime, priimek, naslov, davčna številka)
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki povezav, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, katere povezave ste kliknili) 
 • Za podelitev nagrade iz nagradnih iger, zaradi obračuna dohodnine iz tega naslova (ime, priimek, naslov, davčna številka)

 

Na kakšni pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke

Zgoraj navedene osebne podatke, ki nam jih posredujete, obdelujemo na vsaj eni izmed spodaj navedenih pravnih podlag:
 • Sklenitev ali izpolnitev pogodbe
  • Nabava in prodaja blaga, fakturiranje, medsebojna komunikacija, naročanje blaga
  • V potrebnem obsegu tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika ali za namen pridobitve ponudbe
 • Izpolnitev zakonskih obveznosti
  • Dolžnost, določena s slovenskim pravom ali pravom EU – Zakon o računovodstvu, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o igrah na srečo, Obligacijski zakonik itd.
  • Izdaja računov za kupljeno blago
  • Posredovanje osebnih podatkov posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti
 • Zakoniti interes
  • Za namen zmanjševanja tveganj vdorov v naše spletno mesto (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema)
 • Privolitev
  • Kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete
 • Življenjski interes
  • Kadar je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe

 

Komu posredujemo vaše osebne podatke

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Radenska) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določene dejavnosti v zvezi z obdelavo podatkov, in ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so npr.:

 • Izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev
 • Razvijalci in uvajalci programskih rešitev
 • Obdelovalci, ki jih Radenska angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb
 • Trženjska, raziskovalna in analitična podjetja
 • Zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov
 • Zastopniki Radenske pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne prenašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

 

Posredovanje vaših osebnih podatkov v tretje države

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim pogodbenim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, kjer zakoni o varstvu osebnih podatkov morda niso enaki kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. Če bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničitev ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU-predpisi ter to Politiko zasebnosti, z uporabo predvidenih mehanizmov, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen kadar rok hrambe osebnih podatkov določa zakon. V takšnem primeru Radenska podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko hranimo do izpolnitve namena zbiranja osebnih podatkov, trajno oz. do vašega preklica te privolitve (odvisno od konkretne situacije oz. namena obdelave osebnih podatkov).

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo tako, da jih ni mogoče nikakor povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

 

Obdelava piškotkov, nadziranje IP-naslovov in ostala sredstva tehnološkega nadzora

O politiki piškotkov si lahko preberete več na naši spletni strani, na povezavi: www.trepallini.it/si/politika-piskotkov

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, morate pa vedeti, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi oziroma z vami ne bomo mogli skleniti pogodbe, če nam teh podatkov ne boste posredovali. Kateri podatki spadajo med takšne podatke, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

Vaše pravice

Radenska se zavzema za načela, ki jih določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 o varovanju posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), ter je pripravljena na polno sodelovanje pri uveljavljanju vaših pravic.

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • Od nas lahko kadarkoli zahtevate:
  • Potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke.
  • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter razloge zanj in pomen ter predvidene posledice take obdelave za vas.
  • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 • Popravek netočnih osebnih podatkov
 • Omejitev obdelave, kadar:
  • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ob ohranitvi pravice, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali.
 • Da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Prav tako imate pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se nanašajo na uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na e-naslov: gdpr@radenska.si ali po pošti na naslov: Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci s pripisom: »GDPR«.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo, le če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od njenega prejema.

Posameznik lahko dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadar koli trajno ali začasno, v celoti ali delno, prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci s pripisom: »GDPR« ali e-naslov: gdpr@radenska.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Varovanje osebnih podatkov

Radenska varuje vaše osebne podatke po sistemu upravljanja varnosti, ki je zasnovan na analiziranju tveganja z osebnimi podatki. Radenska vam zagotavlja, da stalno vrednoti varnostno stanje in tveganje ter prilagaja svoje varnostne načrte, da bi zagotovila, da vaši osebni podatki niso ogroženi. Zagotavljamo, da se izvajajo ustrezni postopki in tehnologije za varovanje informacij, zagotovitev fizične in administrativne varnosti, tako z organizacijskimi kot tudi s tehničnimi sredstvi. Tukaj iz razumljivih vzrokov ne omenjamo teh postopkov in mehanizmov. 

Radenska d.o.o.
Boračeva 37
9252 Radenci